Class Hours

Monday
5:00 to 5:55 Gracie Jiu-Jitsu (Bullyproof)
6:00 to 6:55 Junior Aikido
7:00 to 8:00 Nihon Goshin Aikido
8:00 to 9:00 Gracie Jiu-Jitsu

Tuesday
5:45 to 6:30 Aikido (Little Samurai)
6:30 to 7:25 Junior Aikido
7:30 to 8:30 Nihon Goshin Aikido

Wednesday
5:00 to 5:55 Gracie Jiu-Jitsu (Bullyproof)
6:00 to 6:55 Junior Aikido
7:00 to 8:00 Nihon Goshin Aikido
8:00 to 9:00 Gracie Jiu-Jitsu

Thursday
5:00 to 5:45 Jr. Aikido (Little Samurai)
5:45 to 6:30 Jr. Aikido (Little Samurai)
6:30 to 7:25 Junior Aikido
7:30 to 8:30 Nihon Goshin Aikido

Friday
6:00 to 6:55 Junior Aikido (Irmo, SC)

Saturday
10:00 to 10:55 Junior Aikido/Gracie Jiu-Jitsu (Bullyproof)
11:00 to 12:00 Nihon Goshin Aikido
12:00 to 1:00 Gracie Jiu-Jitsu